Қызылордаоблыстықтарихи-өлкетанумузейіндеқазақмемлекетініңсаясибірлігінқалпынакелтіріп, ірімемлекеткеайналдырған, дарындықолбасшы, ел тарихындағыкемеңгер дипломат - Абылайханныңқазақмемлекетінқұрудағырөлін, қажырлыеңбегінайқындайтын, оныңазаттықкүресжолындағыасқақтұлғасынсипаттайтынПетропавлқаласындағы «Абылай хан резиденциясы» музей кешенінің «Абылайжәнеоныңзаманы»  аттыжылжымалыкөрмесініңсалтанаттыашылуыөтті. Көрмеге 30-дан аса экспонат орналастырылып, олардыңішіндебірегейэкспонаттар: XVIII ғасырдажоңғарларданОтанынқорғаған, ЕсілауданыныңКөктерекауылыныңтумасыҚазыбек (тышқан) батыр пайдаланғаннайзаныңұшы, Абылайханныңсеріктерініңбірі - Құлекебатырдыңнайзасыныңұшы, қазақжауынгерлерініңқару-жарақтары, архивтікқұжаттар, суреттеркөрерменназарынаұсынылды. Шара барысындаекі музей арасындасеріктестікбайланыстынығайтумақсатындаынтымақтастықмеморандумғақолқойылды.

29 июнь (2).jpg

29 июнь (1).jpg

Жаңалықтар

Фото галерея