Музей — халықтыңматериалдыққанаемес, рухани да мұрасынсақтап, қорғапжәненасихаттапотырған орда.

ЮНЕСКО-ғақарасты ҚР материалдықемесмәденимұрасынқорғаужөніндегіұлттықкомитетіұлттықмұраның Сыр өлкесінетәнерекшелігінзерттеу, ұрпақтардыңруханибайланысынқалыптастыру, ұлттық сана-сезіміннығайтубағытындаатқарылғанбірлескенжұмыстарнәтижесінде музей басшылығы мен қызметкерлеріналғысхаттарменмарапаттады.

июнь6 (1).jpg

июнь6 (2).jpg

июнь6 (3).jpg

июнь6 (4).jpg

июнь6 (5).jpg

Жаңалықтар

Фото галерея